Kabul Edilen Bildiriler 16 Kasımda Duyurulacaktır. Bildirileri Kabul Edilenlerin 27 Kasım’a kadar Genişletilmiş Özet Bildirilerini [email protected] adresine göndermesi gerekmektedir.


Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin hakemli dergisi olan “Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi” ile işbirliğimiz bulunmaktadır. Bildirilerini makale olarak yayınlamak isteyen araştırmacılar derginin web sitesinden bilgi edinebilirler.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jass

1.  Bir yazar en fazla 2 adet bildiriyle katılabilir.

2.  Genişletilmiş özette yazar isimlerine yer verilmemelidir.

3. Genişletilmiş özet, kaynakça hariç 2000 – 3000 kelime uzunluğunda olmalıdır. 

4.  Genişletilmiş özet, Microsoft Word 2007 ve üstü programda, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto1,5 satır aralığı ile sağ-sol, yukarı-aşağı kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde ve her iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Bu özellikler, kaynakça, alıntı, ek bölümleri kapsayacak şekilde tüm metin için geçerlidir. 

5.   Genişletilmiş özet metninde, bildirinin amacı, kavramsal çerçevesi, içerdiği araştırmanın (nitel veya nicel) yöntemi, varsa modeli, bulgu ve sonuçlarına yer verilmelidir.

6. Başlıklar: Bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 14 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Birinci düzey başlıklar, büyük harfle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar ise, yine sola dayalı ve koyu yazılmalıdır; yalnızca sözcük baş harfleri büyük olmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar paragraf başı kadar içerden olmalı, yalnızca ilk sözcüğün baş harfi büyük yazılmalı ve tüm başlığın koyu olmasına özen gösterilmelidir. Üçüncü düzey başlıktan sonra bir alt satıra geçilmeyip, iki nokta üst üste (:) konduktan sonra metne devam edilmelidir. Başlıkların hiçbirinde, numara, italik ve alt çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır. 

7. Tablo ve şekiller: Tablo ve şekiller, metin içerisinde verilmelidir. Tablolar ayrı, şekiller ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar numara sırasına göre verilmelidir (Tablo 1: tablonun adı ve Şekil 1: şekilin adı gibi). Tablo ve şekillere ait dipnotlar, ilk olarak istatistiksel anlamlılık düzeyleri (p<0.05 için *, p<0.01 için ** ve p<0.001 için ***), ikinci olarak (varsa) tablo içindeki açıklamalar ve tanımlar (üst-küçük (a, b, c) biçiminde) olmalıdır. En son olarak tablonun veya şeklin altında alındığı kaynak belirtilmelidir.

8. Atıflar:

·  Atıflar metinde, parantez içinde yazar adı ve yayım yılı biçiminde verilmelidir. Örneğin;

Bu araştırmalarda ulaşılan sonuçlar……..azaldığını göstermektedir (Christofides ve Wilton, 1983; Vroman, 1989; Wallace, 2001).

· Doğrudan alıntı olduğu durumlarda, yayın yılı ve (:) işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir. Örneğin;

Abrahamson, yönetim modasını “yönetim modası oluşum sürecinin bir ürünü” olarak değerlendirmektedir (1996: 256).

·  Doğrudan alıntı olduğu durumlarda, yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa, yıl ve sayfa numarasıyla birlikte yazarın adı parantez içinde belirtilmelidir. Örneğin;

Literatürde yönetim modası “yönetim modası oluşum sürecinin bir ürünü” olarak tanımlanmaktadır (Abrahamson, 1996:256).

·  İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve “ve diğerleri” ibaresi kullanılmalıdır. Örneğin, (Wright ve diğerleri, 1999).

·  Yazar adı olmayan süreli yayınlardaki makalelere ya da kurum yayınlarına yapılan atıflarda, kurum ya da süreli yayın adı yazar adı gibi kullanılmalıdır. Örneğin, metnin içinde:

Ülkemizde yönetim modası pazarı kurumsallaşmaktadır (Human Resources, 1997).

·   Atıflarda noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

9. Kaynakça:

·  Metnin içinde atıfta bulunulan kaynaklar, makalenin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında yazılmalıdır.

· Kaynakçadaki kaynaklar,

o   yazarın (ya da derleyenin) soyadı,

o   çok yazarlıysa ilk yazarın soyadı,

o   kaynak bir kuruma (örneğin, Merkez Bankası) ya da süreli yayına aitse (örneğin, Business Week), kurum ya da süreli yayının adının baş harfi dikkate alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenir.

·  Bir yazarın ya da yazar grubunun birden fazla yayınına atıfta bulunulmuşsa, bu kaynaklar yayım tarihi temel alınarak sırayla verilir (yayım yılı önce olan önce verilir).

· Bir yazarın ya da yazar grubunun aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayınına atıfta bulunulmuşsa, bu kaynaklar yayım yılının yanına a, b, c gibi harfler konarak sıralanır.

·   Yazar adları her kaynak için tekrarlanmalıdır (çizgi ya da boşluk konmamalıdır).

·   Kaynakçada, bir, iki veya üç yazarlı ya da editörlü kitaplar, aşağıdaki formatlara uyularak verilmelidir.

Patton, M.Q. 2002. Qualitative Research & Evaluation Methods 3rd Edition. London: Sage.

Mabey, C. ve Lees, T.F. 2007. Management and leadership development. London:Sage.

Clegg, S., Hardy, C., ve Nord, W. 1997. (Der./Ed(s).). Handbook of organization studies. London: Sage. (Editörlü kitabın tamamının ya da önsöz gibi editörler tarafından yazılan kısımlarının kaynak olarak gösterildiği durumlarda).

·   Derleme bir kitaptaki bölüm/makale için ise aşağıdaki biçime uyulmalıdır:

Alvarez,J.L. 1996. The international popularization of entrepreneurial ideas. S.R.Clegg ve G. Palmer (Der./Eds.), The politics of management knowledge: 80-98. London: Sage.

·  Makaleler aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.

Lee, A. S. 1991. Integrating pozitivist and interpretive approaches to organizational research. Organization Science, 2: 342-365.

Robinson, D. E. 1958. Fashion theory and product design. Harvard Business Review, 36(6): 126-138.

Muray, T. J. 1987. Bitter survivors. Business Month, May: 28-31.

·  Yazar adı olmayan süreli yayınlardaki makaleler ya da kurum yayınlarında, kurum ya da süreli yayın adı yazar adı gibi kullanılmalıdır. Örneğin,

Human Resources. 1997. Yönetim Danışmanları Derneği. Nisan 6: 24-27.

· İnternet kaynağı gösterimi aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Meydanal, Ö. 2020. Göklerin Kızı: Sabiha Gökçen, https://blog.havacilikpsikolojisi.net/goklerin-kizi-sabiha-gokcen/ Erişim Tarihi: 16.09.2010.

Kongre Düzenleme Kurulu